พ.ร.บ.ต่างๆ

1.พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                                                              2 พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๒๒      

3.นโยบายปรามปรามและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น                                              4.สิทธิตำรวจ